1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Oś Priorytetowa 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy